ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-2 of 2 results.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสนามแย้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสนามแย้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘