รับสมัครสอบการกำจัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                      คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเห็นชอบให้จำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพรีฟอสในพืช 6 ชนิด (อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพดและผลไม้) มีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเีคมีทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เกษตรกรผู้ใช้และผู้รับจ้างพ่นสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

                      เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเกิดความเข้าใจในมาตรการ สำนักงานเกษตรอำเภ่อท่ามะกา ได้ทำการสร้างการรับรู้จึงเปิดรับสมัครและสอบ การจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลสนามแย้ เวลา 10.00 - 14.00 น.  และ สอบในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 -12.00 น 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง