แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

กิจกรรม

 

 

ระยะเวลา

 

สถานที่ดำเนินการ

 

หมายเหตุ

 

1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

- งานนมัสการปิดทองลอยพระพุทธบาทจำลอง            วัดเขาสะพายแร้ง

-  จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานบุญสาร์ทข้าวหลาม

 

 

 

 

กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

วัดเขาสะพายแร้ง

 

 

 2. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์

เมษายน 2561

      -  วัดเขาสะพายแร้ง

-  วัดสนามแย้

 

 3. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กรกฎาคม 2561

       - วัดเขาสะพายแร้ง

-  วัดสนามแย้

 

 4. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง

พฤศจิกายน 2560

บริเวณท่าน้ำวัดเขาสะพายแร้ง/

วัดสนามแย้

 

 5.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

 ตุลาคม 2560

 – กันยายน 2561

(ตามความเหมาะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

 

6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่

- ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

ตลอดทั้งปี 

-  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ 5 บ้านอ้อกระทุง

 

-แหล่งเรียนรู้การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์  หมู่ 6

 

- แหล่งเรียนรู้การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน หมู่ 6

 

7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ตลอดทั้งปี

- สวนสาธารณะ หมู่ที่ 3

บ้านทุ่งขี้วัว

- นวดแผนไทย

 (รพ.สต.บ้านสนามแย้ หมู่ที่ 6)

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!