ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่ ลงได้ที่ไหน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามแผนระยะที่ 3 คือ ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ในกรณีดังกล่าวนั้นมี 3 กรณี ดังนี้

 1. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

 2. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจะได้รับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนจนถึงมีอายุครบ6 ปีบริบูรณ์

 3. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธิ์นับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว (30 กันยายน 2562) จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

                                               ใครบ้างมีสิทธิ์ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 
           โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเงิน เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2562 เพราะฉะนั้น ผู้มีสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2562

          2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาทต่อคนต่อปี

          3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา/บิดาหรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

          4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

          5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                          ***  เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 62 ***

 

 1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)

 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

 3. แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04)

 4. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก

 5. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

 6. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1

 7. สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว

 8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคารอื่นๆ ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Promptpay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี

 9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่พ่อแม่ของเด็กไม่สามารถไปลงทะเบียนเองได้ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับรับรองสำเนาของผู้รับอำนาจมาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.สนามแย้  034-691131

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง