รับสมัครเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล 1 อัตรา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานแห่งชาติรับสมัครเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล (Field Interviewr : FI ) โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ท่านที่สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่ อบต.สนามแย้ และ กศน.ตำบลสนามแย้ (ครูน้ำฝน ลีพร้อม)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง