ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 รัฐบาล มีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง การให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่อีกทางหนึ่ง และได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

-------------------------------------------------------------------
1⃣ ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากเดิมตั้งแต่แรกเกิด-3 ปี เป็นตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี 
2⃣ ขยายฐานรายได้ของครัวเรือนจากเดิม 36,000 บาท/ปีเป็นไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี เนื่องจากสอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเพิ่มขึ้นและไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของรัฐในปัจจุบัน
3⃣ กลุ่มเป้าหมายเด็กที่เกิดที่จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่ม ได้แก่
- เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบ 2559 - 2561ให้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องจนครบอายุครบ 6 ปี
- เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
- เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ได้รับสิทธิ์จนอายุครบ 6 ปี
------------------------------------------------------------------
 การขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนฯ ไปจนถึงอายุ 6 ปี เนื่องจากงานวิจัยพบว่าเด็กแรกเกิด- 6 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง ดังนั้นการพัฒนาเด็กในช่วงอายุดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมในระยะยาวและจากรายงานติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2561
 พบว่าเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ได้รับประโยชน์มากกว่าทั้งในด้านภาวะโภชนาการและการเข้าถึงการบริการทางสังคม เช่นการพาเด็กไปรับบริการตรวจทางการแพทย์หลังคลอดหรือการนำงเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งไปซื้อของเล่นที่พัฒนาสมองเด็กได้อย่างเต็มที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง