โครงการออกหน่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่ (คลีนิคมหาดไทย)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการคลีนิคมหาดไทย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยทำบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่  ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาวัดเขาสะพายแร้ง ตำบลท่ามะกา  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกคนพิการที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและมีความยากลำบากในการเดินทางมาจดทะเบียน หรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของคนพิการ 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี /กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวักาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐๓๔ -๕๑๑๗๗๕ ต่อ ๓

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง