ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2562

 ประเภท : ข่าวภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ เจ้าของที่ดิน ไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการได้แก่

1. ภาษีบำรุงท้องที่           ชำระภาษีตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  - 30 เมษายน 2562

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 และชำระภาษีได้ทันที หรือ                                                        ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

3. ภาษีป้าย                      ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 และชำระภาษีได้ทันที หรือ                                                            ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

4. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้  กองคลัง ในวันและเวลาราชการ

***ติดต่อสอบถามได้ที่  034 - 691131 ***

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!