สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                             

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ขายสับปะรดฟรี ณ ตลาดนัดประชารัฐ ตำบลสนามแย้

                         เนื่องจากได้รับหนังสือเลขที่ กจ.0023.10/3221 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ว่าสมาคมพัฒนาสับปะรดไทยภาคตะวันออก ขอให้กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสับปะรดระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการกระจายผลผลิตสับปะรดออกนอกแหล่งผลิต รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดสด รวมทั้งการดำเนินการในพื้นที่มีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนแต่เนื่องจากมีข้อเรียกร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรดที่ได้รับความเดือดร้อน จังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นทางเลือกส่งเสริมการกระจายผลผลิตและรณรงค์การบริโภคสับปะรดสด จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจผลผลิตและความประสงค์สนับสนุนสับปะรดนั้น 

                                   เนื่องจากตำบลสนามแย้ไม่มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ได้ดำเนินการสำรวจผลผลิตและมีความประสงค์ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ปลูกสับปะรด ดยให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดสามารถนำสับปะรดสด หรือ สับปะรดแปรรูป มาขาย ณ ตลาดประชารัฐ อบต.สนามแย้ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!