10ข้อแนะนำตลาดนัด ป้องกันโควิด 19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อปฏิบัติเจ้าของตลาด
1. กำหนดทางเข้าออกทางเดียว หรือกำหนดทางเข้า ทางออก เพื่อคัดกรอง ผู้ค้าขาย หรือผู้มาจับจ่าย 2. วัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ค้าขาย และผู้มาจับจ่าย ทุกทางเข้า หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 แนะนำให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. จัดให้มีจุดล้างมือ หรือจุดวางเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ ทุกที่ทางเข้า ทางออก ตลาด 4. จัดที่นั่งขาย หรือแผงขายของ สำหรับผู้ค้าขาย ให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 5. งดบริการเครื่องเล่นเด็ก เช่น บ้านลม ม้าหมุน บ้านบอล เป็นต้น 6. ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณเสี่ยง เช่น โถส้วม สายฉีดชำระ โถปัสสาวะ กลอนประตู ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง 7. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มาจับจ่าย สวมหน้ากากอนามัย 8. จัดให้มีล้างตลาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 9. เก็บรวบรวมขยะ ไปกำจัดทุกวัน 10. ควบคุมผู้ค้าขายให้ปฏิบัติตามมาตรการ
 
ข้อปฏิบัติผู้ให้บริการ พ่อค้า แม่ค้า 1. บังคับให้ผู้ค้าขาย ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 2. ผู้ค้าขาย หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดขาย และไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. บังคับให้ ผู้ค้าขาย ทำความสะอาดแผงจำหน่ายอาหาร ทุก 2 ชั่วโมง 4. กรณีขายอาหารทะเล อาหารสด เนื้อสัตว์ ต้องไม่ให้ลูกค้าสัมผัสอาหารนั้นโดยตรง 5. ผู้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ จะต้องปกปิดอาหาร อุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง กรณี ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร หรือตักอาหาร ระมัดระวังการตกหล่น หรือการสัมผัสอาหาร 6. ผู้จำหน่ายสินค้า ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆ 7. การส่งเงินหรือทอนเงิน ผ่านตะกร้าด้ามยาว เว้นระยะห่าง 8. ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก
 
ข้อปฏิบัติผู้รับบริการ 1. ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 2. หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ไม่ควรมาตลาด และไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก 4. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้า ออกตลาด 5. ควรใช้ถุงส่วนตัวมาซื้อของ จับจ่ายตลาด
 
ข้อที่ต้องปฏิบัติของพนักงานทำความสะอาด 1. ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวม Face shield สวมอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลเช่นถุงมือยางหนา รองเท้ายางหุ้มส้น ผ้ายางกันเปื้อน ทุกครั้งที่ทำความสะอาด หรือเก็บขยะ 2. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก 3. หากเจ็บป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ แจ้งหัวหน้างาน และไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีข้อปฏิบัติเจ้าของตลาด 1. กำหนดทางเข้าออกทางเดียว หรือกำหนดทางเข้า ทางออก เพื่อคัดกรอง ผู้ค้าขาย หรือผู้มาจับจ่าย 2. วัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้ค้าขาย และผู้มาจับจ่าย ทุกทางเข้า หากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 แนะนำให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. จัดให้มีจุดล้างมือ หรือจุดวางเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ ทุกที่ทางเข้า ทางออก ตลาด 4. จัดที่นั่งขาย หรือแผงขายของ สำหรับผู้ค้าขาย ให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 5. งดบริการเครื่องเล่นเด็ก เช่น บ้านลม ม้าหมุน บ้านบอล เป็นต้น 6. ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณเสี่ยง เช่น โถส้วม สายฉีดชำระ โถปัสสาวะ กลอนประตู ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ทุก 2 ชั่วโมง 7. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มาจับจ่าย สวมหน้ากากอนามัย 8. จัดให้มีล้างตลาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 9. เก็บรวบรวมขยะ ไปกำจัดทุกวัน 10. ควบคุมผู้ค้าขายให้ปฏิบัติตามมาตรการ
 
ข้อปฏิบัติผู้ให้บริการ พ่อค้า แม่ค้า 1. บังคับให้ผู้ค้าขาย ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 2. ผู้ค้าขาย หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดขาย และไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. บังคับให้ ผู้ค้าขาย ทำความสะอาดแผงจำหน่ายอาหาร ทุก 2 ชั่วโมง 4. กรณีขายอาหารทะเล อาหารสด เนื้อสัตว์ ต้องไม่ให้ลูกค้าสัมผัสอาหารนั้นโดยตรง 5. ผู้จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ จะต้องปกปิดอาหาร อุ่นอาหารทุก 2 ชั่วโมง กรณี ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร หรือตักอาหาร ระมัดระวังการตกหล่น หรือการสัมผัสอาหาร 6. ผู้จำหน่ายสินค้า ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆ 7. การส่งเงินหรือทอนเงิน ผ่านตะกร้าด้ามยาว เว้นระยะห่าง 8. ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก
 
ข้อปฏิบัติผู้รับบริการ 1. ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 2. หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ไม่ควรมาตลาด และไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. ระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก 4. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้า ออกตลาด 5. ควรใช้ถุงส่วนตัวมาซื้อของ จับจ่ายตลาด
 
ข้อที่ต้องปฏิบัติของพนักงานทำความสะอาด 1. ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวม Face shield สวมอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลเช่นถุงมือยางหนา รองเท้ายางหุ้มส้น ผ้ายางกันเปื้อน ทุกครั้งที่ทำความสะอาด หรือเก็บขยะ 2. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ปาก ตา จมูก 3. หากเจ็บป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ แจ้งหัวหน้างาน และไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง