โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒณธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และส่งเสริมการลอยกระทงในวัเพ็ญเดือนสิบสองให้คงอยู่ต่อไป 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง