การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30น.-12.00น. หมู่ที่ 1,2,3,4 ณ โรงสีข้าวชุมชน ม.1 ต.สนามยแย้

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00น. - 15.00น. หมู่ที่ 5,6,7 ณ โรงสีข้าวชุมชน ม.1 ต.สนามแย้

 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนมีดังนี้

1.แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตร

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอขึ้นทะเบียน

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียน

4.สำเนาหลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินทำการเกษตรทุกแปลง เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3ก เป็นต้น (ต้องถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

5.กรณีเช่าที่ดิน ต้องมีหนังสือสัญญาเช่าที่ดินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้เช่า หากไม่สามารถนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่ามาแสดงได้ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้นำชุมชนที่เป็นผู้รับรองข้อมูลการเกษตรแนบมาด้วย

6.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนสมรส,ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล, ใบมรณบัตร เป็นต้น 

 

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จึงขอให้เกษตรกรทุกท่านกรอกข้อมู,การเกษตรให้ครบถ้วน และให้ผู้นำชุมชนลงชื่อรับรองข้อมูลก่อนยื่นคำร้องแก่เจ้าหน้าที่

 

**** หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย สามามรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรกรอำเภอท่ามะกา 034-541990 หรือ เจ้าห้าที่รับผิดชอบตำบล 061-4133598 คุณพิมพ์ พชรมณ****

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!