แจ้งขยายเวลารับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ได้ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ในวันที่ 24 -28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. -16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

           โดยทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด โดยไดเรับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2.ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

3.ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกส่วนท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายหรือได้รับเงินค่าตอบแทนประจำ

เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรแงสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ

2. หลักฐานอื่นๆ หรือใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันเป็นต้น 1 ฉบับ

3. สำเนาเกียรติบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตรฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมหลักสูตร (ถ้ามี)

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!