โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ร.ร.ผู้สูงอายุ ประจำเดือน ก.ค.63 ครั้งที่8 การส่งเสริมสุขภาพด้วยไม้พลอง (รำไท้เก๊ก) ขอบคุณท่านนายกทวีป เปาอินทร์ ครูวิทยากร ครูฝน กศน.สนามแย้ ทีมงาน อสม. และพนักงาน อบต.ทุกท่าน ในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง