โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562   เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  มีการพัฒนาความคิดจิตใจและมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในสิ่งที่ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุและพัฒนากิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง