ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ประเภท : ข่าวภาษี

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป็นภาษี ที่จะนำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน

                     ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

        ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดเป็นผู้มี

หน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น

         - บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

         - ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

         การประเมิน และการชำระภาษี

         ในแต่ละปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษี

ให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์  และต้องชำระค่าภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี

                      มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี

    ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

    สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

    สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

                      ใน 3 ปีแรก (ปี 2563 – 2565) กรณีผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูง

กว่าจำนวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบำรุงท้องที่ที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อนที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้เสียภาษีชำระตามจำนวนที่ต้องเสียหรือพึงชำระในปีก่อนเหลือจำนวนเท่าใด ให้ผู้เสียภาษีชำระ โดยสรุปได้ดังนี้

           ปี 2563 ภาษีปี 2562 + 25% ของจำนวนภาษีที่เพิ่มขึ้น

           ปี 2564 ภาษีปี 2562 + 50% ของจำนวนภาษีที่เพิ่มขึ้น

           ปี 2565 ภาษีปี 2562 + 75% ของจำนวนภาษีที่เพิ่มขึ้น

           ประเภทการช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

           เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อ

การบริโภค หรือจำหน่ายเพื่อบริโภค หรือใช้งานในฟาร์ม และกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหน         

                      การพิจารณาจัดเก็บ : ดูตามสภาพข้อเท็จจริง

ทำเกษตรกรรมเต็มพื้นที่ / ไม่เต็มพื้นที่ เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อเนื่องที่ใช้สำหรับเกษตรกรรม

         ที่อยู่อาศัย ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้อยู่อาศัย แบ่งเป็น

         บ้านหลังหลัก เจ้าของบ้านและที่ดิน / เจ้าของเฉพาะตัวบ้านมีชื่อในเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์

+ ทะเบียนบ้าน (ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของคนใดคนหนึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

                      บ้านหลังอื่นๆ เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อ ในทะเบียนบ้าน

                   ที่รกร้างว่างเปล่า/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่า หรือไม่ทำประโยชน

ในปีก่อนหน้า ยกเว้น มีกฎหมายห้าม หรือพักการเกษตร เพื่อปรับปรุงสภาพที่ดิน

  อื่นๆ  พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม ห้องแถว ตึกแถว บ้านให้เช่า คลังสินค้า สถานี

บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ลานคอนกรีต ตลาด อู่ซ่อมรถ ร้านอาหาร ฯลฯ

                     เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

         ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลา ที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีที่

ค้างชำระ เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชำระก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

         ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลา ที่กำหนด แต่ต่อมาได้ชำระภาษีภายในเวลาที่

กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา 61 ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของค่าภาษีที่ค้าง

          หากมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน ของค่าภาษีที่

ค้างชำระ

                      ช่องทางการชำระภาษี

          1.) งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้

           2.) ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินฯ เช็ค

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!