ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและอื่นๆ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน สำเนาอื่นๆ ของประชาชนที่มาติดต่อราชการของ อบต.สนามแย้ ตามประกาศที่แนบมาด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง