โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน
 

1. ที่ตั้งและอาณาเขต
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำพงแสน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูดที่ ๑๓.๙ ถึง ๑๔.๐ องศาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ ๙๙.๘ ถึง ๑๐๐.๓ องศาตะวันออก ที่ทำการของโครงการ ฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ ๙๘ กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนแม่กลอง ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร โครงการ ฯ กำแพงแสนเป็นโครงการหนึ่งของโครงการก่อสร้างแม่กลองใหญ่ ระยะที่ ๑ เริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ มีพื้นที่โครงการ ฯ ๓๑๖,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน ๒๕๒,๘๐๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น ๗ อำเภอ ๓๕ ตำบล
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับโครงการ ฯ พนมทวน ในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี , อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และโครงการ ฯ บางเลน ในเขตอำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม มีคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าสาร - บางปลา เป็นเขตแดน ทิศใต้ ติดต่อกับโครงการ ฯ นครปฐม ในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี , อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี , อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าเรือ – บางพระ เป็นเขตแดน ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำนครชัยศรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำแม่กลอง


                  2. ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของโครงการ ฯ บริเวณตอนบนทางทิศตะวันตกอยู่ใกล้แม่น้ำแม่กลอง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ แต่มีสภาพค่อนข้างดอนและค่อย ๆ ลาดลงไปสู่ตอนปลายทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบถึงราบลุ่มติดแม่น้ำนครชัยศรี


                  3. ลักษณะภูมิอากาศ
โครงการ ฯ กำแพงแสน มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี ๓ ฤดูกาล คือ 
                  - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๖ องศาเซลเซียส
                  - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๓๐ องศาเซลเซียส
                  - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส
http://irrigation.rid.go.th/kampaengsaen/2013/2013-main-page.html

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง