โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมป์

โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 222  หมู่ 2 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากกรมสามัยศึกษาได้ขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาออกสู่ตำบล ในปีการศึกษา 2519
พระครูสมณธรรมนิวิฐ อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสะพายแร้ง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ร่วมใจกัน
ขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนขึ้น โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง เปิดทำการสอนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2519 โดยมีอาจารย์วีระ วอนเพียร ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ต่อมา
ได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2525 ปัจจุบัน
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาววิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และ
สายศิลป์-คำนวณ อีกทั้งยังมีการศึกษานอกระบบ (โรงเรียนทางเลือก) โครงการ น.ร.อ. ให้โอกาสและ
โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าเรียนในระบบทวิศึกษา ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง