โรงเรียนวัดสนามแย้

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดสอนในชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง