กองช่าง

พนักงานจ้างทั่วไป

ประสพสุข เขียนอักษร


สามารถ เสาร์เจ็ด


บันเทิง สิงห์พิทักษ์


บรรดิษฐ์ สุขสาตร์


เกษม วงษ์สวรรค์


เกรียงไกร เชียงกา


ทวีทรัพย์ ขอนแก่น


สมภพ เชียงกา


ศิริสุนทร บางแก้ว