สำนักปลัด

ครูผู้ดูแลเด็ก

สรัลชนา เกียรติแสงทอง


อัญชลี หล่อเจริญ


ศิริมา ศรีวิชัย


จำลอง สงโสด


จันทิมา วัชรินทร์ปรีชา


ธิติมา อ่อนน้อย


ส้มเกลี้ยง เม่งเวหา


ณรงค์ศักดิ์ ดอกสร้อย