โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด

อมรินทร์ กลายสุวรรณ