ช่วยเหลือ อุทกภัย น้ำท่วมทุ่งสนามแย้

           จากเหตุการอุทกภัย น้ำท่วมทุ่งสนามแย้ ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรชาวนาได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ศูนย์ช่วยเหลือ

ประชา่ชน อบต. สนามแย้ ได้ลงพื้นที่ตรวจตาและเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยการดูดน้ำระบายน้ำท่วมให้ประชาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง