ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างเหมาโครงการขยายหรือปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ มม. ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๒๕ เส้น ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑๔๘ เส้น รวมระยะทาง ๖๙๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ปร.๔ ปร.๕ ที่ อบต.สนามแย้กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 เมษายน 2564

จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ ขนาด ๑๒๐PC) เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ กว้าง ๒-๓ เมตร ยาว ๒,๗๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองนกดี ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    5 เมษายน 2564

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น AR-๖๑๓๑ รหัส ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    5 เมษายน 2564

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา